Type Alias esp_idf_svc::hal::sys::rtc_gpio_mode_t

source ·
pub type rtc_gpio_mode_t = u32;
Expand description

RTCIO output/input mode type.